Postępy w realizacji programu zmniejszania obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej

Działania na rzecz zmniejszania obciążeń administracyjnych stanowią długoterminowe zadanie Komisji Europejskiej. To jeden z celów, który przyświeca zarówno strategii Europa 2020, jak i programowi Small Business Act czy wprowadzeniu Aktu o Jednolitym Rynku.

Formalnie „Program działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej” został przez Komisję Europejską przyjęty 21 stycznia 2007 roku. Założono wówczas, że do 2012 roku wspólnymi wysiłkami państw członkowskich i instytucji europejskich poziom obciążeń wynikających z przepisów prawa UE zostanie zredukowany do 25 proc. Komisja Europejska uruchomiła wówczas mechanizm stałego zgłaszania propozycji zmian krajowych lub europejskich uregulowań prawnych przez obywateli i przedsiębiorców za pośrednictwem formularza on-line. Nad propozycjami oraz identyfikacją dobrych praktyk w państwach członkowskich do końca 2011 roku pracuje również grupa wysokiego szczebla niezależnych partnerów ds. obciążeń administracyjnych pod przewodnictwem dra Edmunda Stoibera (były premier Bawarii). Program na rzecz zmniejszenia obciążeń w Polsce realizowany jest od stycznia 2007 roku przez Ministerstwo Gospodarki pod nazwą „Reforma Regulacji” – nasz kraj jest uznawany za lidera w zakresie usuwania barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości.

Na początku grudnia 2010 roku Komisja Europejska przedstawiła Radzie Unii Europejskiej ds. Polityki Konkurencji raport na temat dotychczas uczynionych postępów w realizacji „Programu działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych”. Z raportu wynika, że na wniosek Komisji, Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski przyjęły już 70 propozycji zmian w aktach prawnych UE z obszaru 13 różnych polityk europejskich.

Więcej informacji: LINK
Komunikat KE – Program na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych: LINK