Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dofinansowanie projektów wspierających współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

W ramach Działania będą realizowane i dofinansowane projekty kształtujące między innymi współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie:
– organizacji staży i/lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu,
– przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, obejmującego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 26 czerwca 2013 roku w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

Więcej: LINK