Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Typ projektu  do realizacji w ramach konkursu: „Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.”

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 12 lipca 2012 roku do 23 sierpnia 2012 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Więcej informacji w załączniku