Pierwsza europejska rada do spraw zatrudnienia w branży tekstylnej i skórzanej

Europa potrzebuje wysoce wykwalifikowanej kadry zdolnej sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy. Inicjatywa Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy. Przewidywanie wymogów rynku pracy i potrzeb w zakresie umiejętności oraz ich wzajemne dopasowywanie”  ma na celu zwrócenie uwagi na te problemy. Poprzez inwestycje w kształcenie odpowiednich umiejętności, dopasowanie kwalifikacji i zawodów do potrzeb rynku pracy w Unii Europejskiej oraz przewidywanie wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności, jakie będą potrzebne w przyszłości, można rozwinąć bardziej konkurencyjną i stabilną gospodarkę oraz zwiększyć równowagę podaży i popytu na rynku pracy.

Strategia Europa 2020 kładzie duży nacisk na kształcenie i szkolenie, aby wspierać „inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”. W cele wskazane w strategii wpisuje się tworzenie europejskich rad do spraw zatrudnienia i umiejętności. Pierwsza taka rada została utworzona 6 grudnia.

Więcej informacji w załączniku.