Piekarstwo i Cukiernictwo: Partnerzy społeczni muszą być dobrze przygotowani

„Doświadczenie w prowadzeniu dialogu społecznego jest w naszym kraju cały czas niewielkie, a potrzeba jego istnienia – często marginalizowana. Zmiana tej sytuacji leży w interesie wszystkich grup społecznych. Uwagę na to zwraca również Związek Rzemiosła Polskiego” – czytamy w Przeglądzie Piekarskim i Cukierniczym.

„Dialog jest konieczny, i to nie tylko na poziomie firmy czy regionu, ale i całego społeczeństwa. Ścisła współpraca rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych w ramach dialogu społecznego to gwarancja zrównoważonego rozwoju państwa i uwzględniania interesów wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie gospodarki. Wczesne informowanie o planowanych zmianach pozwala już na etapie tworzenia projektu ustawy wyeliminować nietrafione propozycje. Nie bez znaczenia pozostaje także możliwość poznania proponowanych przepisów, wypowiedzenia się na ich temat czy otrzymania wyczerpującej informacji o ewentualnych racjach wyższego rzędu, przemawiających za wprowadzeniem rozwiązań sprzecznych z oczekiwaniami pracodawców czy związków zawodowych.”

„Dlatego właśnie Związek Rzemiosła Polskiego stworzył projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”, który realizowany jest w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego cele to promowanie wśród przedsiębiorców i pracowników organizacji rzemiosła idei dialogu społecznego ł stworzenie silnej bazy współpracujących ze sobą ekspertów, którzy – gdy zajdzie taka potrzeba – będą mogli w krótkim czasie podjąć się opiniowania ustaw w odniesieniu do potrzeb i problemów zgłaszanych bezpośrednio przez pracodawców.”

Więcej:ppic.pl
01.01.2011
Anna Dowgird