Zarząd kieruje działalnością Związku Rzemiosła Polskiego w zakresie określonym w statucie ZRP, a także organizuje i nadzoruje prace Związku. Wydaje wewnętrzne akty prawne oraz podejmuje wszelkie decyzje i czynności zmierzające do wykonania zadań ZRP, nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji innych organów Związku.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes ZRP oraz – jako Członkowie Zarządu – przedstawiciele wszystkich izb rzemieślniczych zrzeszonych w ZRP.

Podstawę działalności Zarządu stanowią uchwały i dokumenty przyjęte przez Kongres Rzemiosła Polskiego. Ponadto, Zarząd rozpatruje sprawy dotyczące bieżących problemów społeczno-gospodarczych i zawodowych środowiska rzemieślniczego i jego organizacji.

Pracę Zarządu organizuje 8-osobowe Prezydium, które wykonuje czynności należące do bieżącego zakresu działania Zarządu między jego posiedzeniami. W skład Prezydium wchodzi Prezes oraz siedmiu Wiceprezesów.

Zarząd powołuje komisje problemowe i branżowe, które pełnią funkcję opiniodawczo-doradczą.

PREZYDIUM ZARZĄDU:

Jan GOGOLEWSKI – Prezes
Piotr ANTOSZEWSKI – Wiceprezes
Jan KLIMEK – Wiceprezes
Janusz KOWALSKI – Wiceprezes
Zbigniew MARCHWIAK – Wiceprezes
Wacław NAPIERAŁA –Wiceprezes , Sekretarz Zarządu
Janusz PIĄTEK – Wiceprezes
Zdzisław SIWIŃSKI – Wiceprezes
Andrzej STARUCH– Wiceprezes

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Włodzimierz BINIEK
Jan GAŃSKI
Jan JAWORSKI
Henryk KLUSKA
Emil KUNYSZ
Andrzej KUTA
Zbigniew ŁADZIŃSKI
Włodzimierz OSTROWSKI
Grzegorz PELLOWSKI
Andrzej POŹNIAK
Adam PRZYBYSZ
Zbigniew SULŻYCKI
Stanisław SYGUŁA
Tadeusz SZEWCZYK
Włodzimierz SZYMAŃSKI
Jan WITKOWSKI
Adam WYKRĘT
Sylwester ZAWADZKI