Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego działa przy Związku jako niezależna instytucja dialogu wewnątrzorganizacyjnego, w celu rozstrzygania konfliktów i sporów o charakterze organizacyjno-samorządowym, pomiędzy organizacjami lub działaczami samorządu gospodarczego rzemiosła.

Sąd składa się z arbitrów desygnowanych przez izby rzemieślnicze spośród rzemieślników spełniających statutowe warunki przewidziane dla członków organów Związku. Każda izba desygnuje dwóch arbitrów.

Skład Prezydium Sądu Polubownego:

Przewodniczący Sądu
Kazimierz BISZTA
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Zastępca Przewodniczącego
Władysław MAZUR
Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie

Zastępca Przewodniczącego
Krzysztof PIĄTEK
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie

WYKAZ ARBITRÓW

Tryb działania Sądu Polubownego Rzemiosła Polskiego:
Wyciąg ze Statutu Związku Rzemiosła Polskiego – Sąd Polubowny Rzemiosła Polskiego <- kliknij, aby otworzyć