Opinia ZRP o projekcie ustawy o stałym dodatku do emerytur

Związek Rzemiosła Polskiego otrzymał do konsultacji poselski projekt ustawy o stałym dodatku dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie, świadczenia kompensacyjne. 

 

Projekt ustawy przewiduje przyznanie stałego dodatku pieniężnego dla wyżej wymienionych grup społecznych – biorąc pod uwagę wskaźnik waloryzacji względem wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jednocześnie reguluje kwestie dotyczące wysokości dodatku, zasad i trybu jego przyznawania oraz sposobu finansowania. Według projektodawców środki na sfinansowanie, stałych dodatków będą pochodziły z obecnej i przewidywanej przez Rząd w kolejnych latach nadwyżki budżetowej.

 

Związek Rzemiosła Polskiego po analizie wyżej wymienionego aktu prawnego, wysłał do zastępcy szefa Kancelarii Sejmu pismo z opinią, iż jest przeciwny proponowanemu w poselskim projekcie ustawy, rozwiązaniu, gdyż prowadzi on do kolejnych obciążeń budżetu. ZRP stoi na stanowisku, że należy zastanowić się nad kompleksowymi zmianami systemu ubezpieczeń społecznych.

 

Pismo: