Opinia ZRP o projekcie ustawy o prawie zamówień publicznych

Związek Rzemiosła Polskiego przesłał do Dariusza Piasta Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych pismo z poparciem projektu ustawy o prawie zamówień publicznych, który ma na celu, m.in. ułatwienie dostępu do  zamówień publicznych małym firmom z sektora budowlanego.

Związek Rzemiosła Polskiego od dawna postulował rozwiązania eliminujące z postępowań oferty z „rażąco niską” ceną. Dlatego w opinii ekspertów ZRP szczególne znaczenie mają propozycje wprowadzenia nowych regulacji w zakresie identyfikacji i eliminacji z postępowań ofert zawierających nadmiernie niską cenę. Propozycja stworzenia mechanizmu umożliwiającego ograniczenie ryzyka nienależytego wykonania zamówienia z powodu złożenia  oferty zawierającej cenę, która nie pokrywa kosztów wykonania roboty budowlanej, jest jak najbardziej zasadna.

Krytycznie natomiast ocenione zostały przepisy o obowiązku przeprowadzania wyłącznie elektronicznych postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Zdaniem Związku zarówno zamawiający jak  i wykonawcy powinni  mieć  prawo do swobodnego wyboru przeprowadzania procedur przetargów publicznych. Dzięki temu nie będą eliminowane z przetargów firmy z sektora MŚP, które nie mają np. kosztownego podpisu elektronicznego.

Pełna treść stanowiska ZRP w załączniku