Ogłoszenie o konkursie do działania 2.3, poddziałanie 2.3.1 w 2016 r.

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie: od 4 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r.
(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Konkurs podzielony jest na dwa etapy:-od 4 listopada 2016 r. do 3 lutego 2017 r.; oraz od 4 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Więcej: LINK