Od 1 stycznia zmiana zasad upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają zasady dotyczące upubliczniania zapytań ofertowych przez wnioskodawców. Zgodnie z rozdziałem 6.5.2 pkt 14 obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dla postępowań przeprowadzanych w ramach zasady konkurencyjności (powyżej 50 tys. zł netto).
Od 1 stycznia 2018 r. stroną internetową właściwą do zamieszczania przez wnioskodawców zapytań ofertowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 

W przypadku postępowań przeprowadzanych przez wnioskodawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, które zostały wszczęte przed końcem 2017 r. zastosowanie mają zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w wersji obowiązującej do 22 sierpnia 2017 r.
Więcej: LINK