O Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Podczas spotkania Zespołu ds. Społecznej odpowiedzialności Biznesu(CRS), które odbyło się 26 lipca dyskutowano nad  zmianami w ustawie o rachunkowości dużych spółek, która zawiera rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych przekazywanych przez przedsiębiorców .

Wymusza to na Polsce zmianę przepisów i przetransponowanie Wniosku Dyrektywy PE i Rady zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych. Zdaniem resortu finansów ma to usprawnić funkcjonowanie rynków oraz wpłynąć na alokację efektywnego kapitału.

Pracodawcy sprzeciwiają się tym zmianom argumentując, że zwiększą one koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Więcej: LINK