O flexicurity w Urzędzie Marszałkowskim

Na spotkaniu informacyjnym 2 marca 2012 dotyczącym projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Izbaela Opęchowska, koordynator projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”,  zaprezentowała analizę innowacyjności w obszarze flexicurity.

Flexicurity to innowacyjny model rynku pracy, który łączy trzy elementy: elastyczność (form i organizacji pracy), bezpieczeństwo ( stabilność zatrudnienia, dostęp do kształcenia ustawicznego i zabezpieczenie socjalne) oraz aktywne polityki rynku pracy. Celem flexicurity jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych miejsc pracy dzięki zwiększeniu możliwości łatwego zatrudnienia na każdym etapie życia zawodowego. Taki model rynku pracy sprzyja również rozwojowi kwalifikacji pracowników w warunkach szybko zmieniającej się gospodarki.

Izabela Opęchowska wyjaśniła na czym polega innowacyjność tej idei w kontekście przedsiębiorstwa. Flexicurity otwiera przed firmą zupełnie nowe możliwości organizacji pracy (np. telepraca, ruchomy lub zadaniowy czas pracy, job-sharing) i  podnoszenia konkurencyjności na rynku poprzez szkolenie pracowników. Nowoczesne, elastyczne podejście do tematu zatrudnienia pozwala również na zwiększenie mobilności pracowników na rynku pracy, a także aktywizowanie osób do tej pory z niego wykluczonych (pracownicy 50+, młode matki, niepełnosprawni).

Innowacyjna jest również formuła projektu „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce”, realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Opolu. Jego głównym celem jest promocja idei flexicurity w prasie, radiu i telewizji, zrezygnowano natomiast ze szkoleń, zastępując je krótkimi spotkaniami informacyjnymi, połączonymi z możliwością konsultacji z ekspertem z dziedziny flexicurity drogą elektroniczną.

Na spotkaniu zaprezentowano również drugi innowacyjny projekt związany z ideą flexicurity, który realizuje Związek Rzemiosła Polskiego pod nazwą „Platforma Flexicurity MiŚP – Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie flexicurity”.