Nowelizacja ustawy z korzyścią dla firm rodzinnych

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

 

Jak podaje resort projekt ustawy został przygotowany w związku z koniecznością dokonania modyfikacji w stosunku do regulacji zasad podatkowego rozliczania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny lub spadku. Wprowadzone zmiany mają złagodzić te regulacje.

 

Projekt tej ustawy jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych. Zgłaszali m.in., że nie mają możliwości ponownego określenie wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku. W przypadku środków trwałych nabytych w drodze darowizny projekt umożliwia zaliczenie w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takich środków, zwolnionych od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy środki te były wykorzystane przez darczyńcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast obdarowany będzie wykorzystywał te środki w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że obdarowany przyjmie środki w wartości określonej przez darczyńcę i zostanie uprawniony do kontynuacji amortyzacji tych składników majątku.

 

Więcej: LINK