Nowelizacja ustawy o PPP przyjęta przez Sejm

5 lipca 2018 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym  (PPP) oraz niektórych innych ustaw. Kolejnym etapem legislacyjnym jest przekazanie dokumentu do Senatu. Głównym celem zmian jest poprawa otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego. W opinii autorów nowelizacji zaproponowane rozwiązania mają umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce, poprzez wprowadzenie nowego aktu prawnego, zwiększyć udział kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie dot. m.in:

  • wprowadzenia obowiązku przeprowadzania oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule PPP;
  • wprowadzenia przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
  • dopuszczenia udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych (obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku);
  • możliwości realizacji projektów PPP przez tzw. spółkę córkę partnera prywatnego, która nie uczestniczyła w przetargu.

Zakładamy, że w efekcie wprowadzonych zmian łatwiej będzie zrealizować cele polityki rządu w zakresie rozwoju PPP. Nastąpi wzrost nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Wzrost ten powinien przełożyć się na zwiększenie konsumpcji, zatrudnienia i dodatkowe przychody z tytułu podatków – powiedział wiceminister resortu inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

Więcej: http://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/sejm-przyjal-nowelizacje-ustawy-o-ppp/