Nowelizacja dokumentów dot. systemu realizacji PO Kapitał Ludzki

Z dniem 1 stycznia 2011 roku wprowadzono bardzo istotne dla beneficjentów zmiany w dokumentach dot. systemu realizacji PO Kapitał Ludzki.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO Kapitał Ludzki oraz nowej wersji 6.4. Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Zakres wprowadzonych zmian we wniosku o dofinansowanie jest następujący:
– nadanie części pkt. 3.1 wniosku formy tabelarycznej, w której określane będą wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu (z podziałem na wartość wskaźnika dot. kobiet i mężczyzn) oraz źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika i częstotliwość pomiaru;
– doprecyzowanie zakresu informacji dotyczących grup docelowych podawanych w pkt. 3.2 wniosku (m.in. sposób rekrutacji oraz opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu);
– powiązanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z celami szczegółowymi (pkt. 3.3 wniosku);
– dodanie mającego układ tabelaryczny punktu dotyczącego analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (punkt 3.4 wniosku) obowiązkowego dla projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych;
– dodanie punktu 3.5 dotyczącego oddziaływania projektu, w którym opisywany będzie sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie oraz wskazywana będzie wartość dodana projektu; 
– rozdzielenie punktu dotyczącego doświadczenia i potencjału projektodawcy (pkt 3.6) oraz punktu dotyczącego sposobu zarządzania projektem (pkt 3.7) (przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady łącznej oceny merytorycznej tych dwóch punktów);
– zmniejszenie zakresu informacji wymaganych do podania we wniosku o dofinansowanie w przypadku projektów przewidzianych do realizacji w ramach Działania 6.3, 7.3 i 9.5 PO KL (oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich).

Zgodnie z powyższym, od 1 stycznia 2011 roku należy składać wnioski o dofinansowanie wyłącznie zgodnie z nowym wzorem formularza aplikacyjnego.

Ponadto, od 1 stycznia 2011 roku obowiązują znowelizowane wersje następujących dokumentów:
– Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki;
– Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programem Kapitał Ludzki (PO KL);
– Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
– Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji: LINK