Nowe Wytyczne w zakresie EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

29 grudnia 2017 roku zostały opublikowane „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Wytyczne obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Określają one ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wytyczne służą m.in. zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.: wprowadzeniu zapisów dotyczących możliwości obejmowania wsparciem nowych grup docelowych wskazanych w Umowie Partnerstwa, tj. osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, imigrantów i reemigrantów, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz bezrobotnych w wieku 30-49 lat niekwalifikujących się innych grup docelowych określonych w UP, wraz ze wskazaniem definicji poszczególnych grup.

 

Ponad to wprowadzony zostanie obowiązek pomiaru efektywności zawodowej w odniesieniu do osób pracujących wraz z zapisami dotyczącymi zasad pomiaru tej efektywności, uszczegółowione zostaną zasady odnoszące się do realizacji staży w ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej, a także umożliwione będzie finansowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji zawodowej opiekunów tych osób.

 

Więcej: LINK