Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia. Konsultacje

Ministerstwo edukacji skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).
 
Dokument przewiduje wprowadzenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej oraz szkoły policealnej, począwszy od roku szkolnego 2019/2020. W roku szkolnym 2017/2018 naukę w branżowych szkołach I stopnia rozpoczęli uczniowie będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum. Ostatnie postępowanie rekrutacyjne do branżowych szkół I stopnia dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. W latach szkolnych 2019/2020-2021/2022 w branżowej szkole I stopnia organizuje się odrębne oddziały dla absolwentów gimnazjum oraz absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej.
 
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia będzie wdrażana sukcesywnie począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasach I, a w następnych latach – w kolejnych klasach tej szkoły.
 
Projekt nowelizacji rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Więcej: LINK