„Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki”- konferencja

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki 9 grudnia odbędzie się trzecia z serii wspólnych konferencji Związku Rzemiosła Polskiego i Naczelnej Organizacji Technicznej pn. „Nauka technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki”. Wydarzenie to objął honorowym patronatem Minister Gospodarki – wicepremier Rządu RP – Janusz Piechociński, który wspólnie z Grażyną Henclewską – Podsekretarz Stanu MG weźmie udział w spotkaniu. Niniejsza Konferencja jest kolejnym przedsięwzięciem związanym z jubileuszem 80-lecia Związku Rzemiosła Polskiego.

Rozwój gospodarki opartej na wiedzy stanowi główny warunek poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Powszechnie wiadomo, że wymaga to znacznej poprawy kwalifikacji ogólnych i zawodowych polskiego społeczeństwa. Edukację zawodową zarówno młodzieży, jak i dorosłych uznać należy za najwyższy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Ograniczenia kształcenia i faktyczna degradacja szkolnictwa zawodowego wzbudzają poważne zastrzeżenia. Ignorują one, bowiem realia rynku pracy i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów Europy. Polska potrzebuje dobrze przygotowanych absolwentów szkół wyższych, ale także więcej wysoko kwalifikowanych rzemieślników, techników i robotników, którzy umożliwią osiągnięcie wysokiej produktywności i usług. Diagnoza ta wynikająca z wniosków uzyskanych w toku cyklicznych konferencji „Szkolnictwo zawodowe w Polsce” realizowanych przez ZRP i FS NOT jest punktem wyjścia do założeń trzeciej już wspólnej konferencji, tym razem poświęconej współpracy środowiska edukacji z organizacjami pracodawców na rzecz innowacyjnej gospodarki. 

Nawiązując do powyższej tezy i wniosków z poprzednich konferencji w gronie mówców znajdą się Poseł Artur Bramora – Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Rzemiosła, Tadeusz Sławecki – Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Jacek Męcina – Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciele resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego, a także Fundacji Rozwoju Systemu  Edukacji. Kolejne wystąpienia na temat powiązań edukacji na różnych poziomach kształcenia ze światem zatrudnienia i gospodarki wygłoszą eksperci w zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i zawodowego.

Wspólnie zastanawiać się będziemy nad tym, jak efektywniej angażować pracodawców do udziału w kształceniu zawodowym i w jaki sposób przygotowywać absolwentów szkół do znalezienia odpowiedniego dla siebie zatrudnienia. Jako jedno z rozwiązań postulujemy upowszechnienie systemu kształcenia dualnego, ale z większą rolą dla organizacji pracodawców, jako gwarantów jakości tego procesu. Liczymy na to, że lepsze przygotowanie adeptów przyczyni się także do rozwoju ich talentów, a w konsekwencji także do wzrostu innowacyjności gospodarki. Wnioski z tej konferencji mają być w założeniu skromnym wkładem organizatorów w dyskusję nad usprawnieniem kształcenia zawodowego jako jednego z istotnych mechanizmów kształtujących polską gospodarkę