MSP w Ocenie Skutków Regulacji aktu prawnego. Opinia ZRP

Według Związku Rzemiosła Polskiego wprowadzenie obowiązku dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektowanego prawa na działalność MSP w formie przedstawienia rezultatu tych badań w uzasadnieniu do projektowanego przepisu (w ramach Oceny Skutków Regulacji) w nieznacznym stopniu przyczyni się do ukierunkowania legislacji na wypracowanie instrumentów służących rozwojowi MSP.

Już dzisiaj ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w rozdziale poświęconym MSP mówi, że państwo powinno stwarzać korzystne warunki dla działalności rozwoju MSP, m.in. poprzez inicjowanie prawa sprzyjającego ich rozwojowi, czy poprzez wyrównywanie warunków prowadzenia przedsiębiorstw ze względu na obciążenia publicznoprawne. Uważamy, że obecne zapisy w ustawie są już wystarczające do dostosowywania legislacji do potrzeb MSP. W wielu obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców, np. w zakresie uproszczeń ewidencji podatkowych, te zasady są stosowane, co nie oznacza, że MSP mają wystarczające wsparcie ze strony Państwa.

Uważamy, że dalsze zmiany w prawie gospodarczym poświęconym MSP powinny iść raczej w kierunku wprowadzenia odrębnych regulacji dla mikro i małych firm do 50-ciu zatrudnionych i odrębnie dla średnich przedsiębiorstw, których warunki funkcjonowania są bardziej zbliżone do dużych firm. Wówczas łatwiej będzie adresować do konkretnych odbiorców odpowiednie do ich potencjału rozwiązania legislacyjne. Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest choćby struktura polskich przedsiębiorstw, w której zdecydowanie przeważają mikroprzedsiębiorstwa (na ponad 1,8 mln przedsiębiorstw, aż 1,7 mln to firmy mikro).