Można się starać o dofinansowanie projektów na aktywizację zawodową

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”.

Wnioski o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe” można składać od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r.

Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:
• wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej, tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społecznozawodowej;
• kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
• staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
• poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;
• rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy;
• poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy;
• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Pełna treść ogłoszenia: LINK