Młodzi przedsiębiorcy potrzebują wsparcia

„Potrzeby szkoleniowe młodych przedsiębiorców w Polsce – teraźniejszość i przyszłość” to temat drugiego, krajowego seminarium, które odbyło się 1 grudnia 2010 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Podczas spotkania przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży fryzjerskiej, fotograficznej oraz branż różnych, a także eksperci oraz reprezentanci instytucji państwowych przedyskutowali aktualne trendy oraz potrzeby szkoleniowe sektora MŚP. Podstawą do dyskusji były prezentacje przedstawicieli instytucji oraz agencji państwowych, poświęcone młodym przedsiębiorcom oraz oferowanemu im wsparciu.

Elżbieta Strojna z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowała nową klasyfikację zawodów i specjalności jako sposób odpowiadania na pojawiające się potrzeby szkoleniowe osób dorosłych. Reprezentantka Zespołu Instrumentów Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Wioletta Skrzypczyńska przedstawiła uczestnikom projekty mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników oraz polepszenie adaptacyjności MŚP (finansowane w ramach EFS z priorytetu II PO Kapitał Ludzki) jako przykład wychodzenia naprzeciw pojawiającym się potrzebom szkoleniowym. Ostatnim z wystąpień była prezentacja Izabeli Laskowskiej z Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, która poruszyła kwestie projektów dotyczących wymian i staży realizowanych w ramach programu „Leonardo Da Vinci”.

Po części prezentacyjnej zaroszeni przedstawiciele sektora MŚP oraz eksperci przedyskutowali aktualne potrzeby specyficzne dla poszczególnych branż w zakresie szkolenia i doradztwa dla młodych przedsiębiorców. Poruszono m.in.: możliwość podnoszenia kwalifikacji poza granicami kraju, umiejętność doboru odpowiednich propozycji szkoleniowych, dostępność szkoleń oraz funduszy przeznaczanych na cele szkoleniowe. W wyniku dyskusji wypracowano metody i struktury radzenia sobie z tymi rosnącymi wyzwaniami. Zalecenia wypracowane w ramach seminarium zostaną upowszechnione na poziomie krajowym i europejskim. Będą one stanowiły rodzaj zachęty dla firm/instytucji szkoleniowych do odzwierciedlenia w swojej ofercie rzeczywistych potrzeb szkoleniowych MŚP. Pomoże to w zamknięciu pewnych luk pomiędzy ofertą szkoleniową i potrzebami młodych przedsiębiorców.

Rezultaty seminarium będą przedmiotem dyskusji w trakcie międzynarodowej konferencji podsumowującej cały projekt, która odbędzie się w Warszawie w maju 2011 roku. Jej organizatorem będzie Związek Rzemiosła Polskiego.

Spotkanie stanowiło kolejny etap działań projektowych w ramach projektu SMEtrai.net „Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwa na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP” finansowanego z programu „Leonardo Da Vinci” we współpracy z 12 partnerami z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest identyfikacja i rozpowszechnienie najlepszych praktyk w krajach partnerskich niezbędnych do rozwoju młodych przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP.