Krajowa Administracja Skarbowa. Projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przedłożone przez ministra finansów. Rząd popiera poselski projekt ustawy. W jego ocenie regulacja ta zagwarantuje skuteczne i sprawne wdrożenie rozwiązań dotyczących KAS. Projekt poselski zakłada powołanie KAS w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czy chodzi o utworzenie administracji skonsolidowanej. KAS będzie podporządkowana ministrowi finansów.

Podziela też koncepcję wcześniejszego utworzenia izb administracji skarbowej, które będą odpowiedzialne w znaczącym stopniu za wdrożenie reformy administracji skarbowej. Jednocześnie zwraca uwagę, że należy uaktualnić termin wejścia w życie przepisów dotyczących tych izb. Analogicznie należy określić termin wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowej Informacji Skarbowej, pełnomocnika ds. organizacji Krajowej Informacji Skarbowej oraz pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej.

Zadaniem KAS będzie ograniczenie skali oszustw podatkowych oraz zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych. Jej działanie umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej w relacji do pozyskiwanych dochodów budżetowych. Dzięki niej zwiększy się efektywność i skuteczność kontroli wywiązywania się podatników ze zobowiązań podatkowych.

Zwiększy się też dobrowolność wypełniania obowiązków podatkowych i wzrośnie standard obsługi podatnika. KAS zapewni również szybką i rzetelną weryfikację danych podawanych przez podatników w deklaracjach podatkowych i dokumentach celnych.

Ustawa o KAS, co do zasady, ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r