Konsultacje w zakresie prawa żywnościowego i oceny ryzyka

W dniu 15 stycznia 2018 r. Komisja Europejska zakończyła opiniowanie rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002), które rozpoczęto w 2014 r.

 

Ocena dotyczyła właściwego dostosowania ram legislacyjnych wprowadzonych przez ogólne rozporządzenie dla całego sektora żywnościowego. Najważniejsze ustalenia dotyczą przejrzystości analizy ryzyka, zdolności EFSA do utrzymywania wysokiego poziomu wiedzy naukowej i długotrwałych procedur legislacyjnych, a także poziomu obciążeń administracyjnych dla małych przedsiębiorstw. Dokument roboczy będzie omawiany podczas spotkania grupy roboczej 5 lutego, w którym będzie uczestniczyć UEAPME.

 

Jako bezpośrednią kontynuację KE skierowała do konsultacji dokument na temat przejrzystości i trwałości oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Te konsultacje (w formie ankiety) będą prowadzone do 20 marca. Mają one na celu analizę pracy EFSA, przejrzystości i niezależności unijnego systemu oceny ryzyka w odniesieniu do podstawowych badań branżowych i informacji, na których opiera się ocena ryzyka / doradztwo naukowe EFSA; komunikacja ryzyka; oraz zarządzanie EFSA, w szczególności zaangażowanie państw członkowskich UE w system oceny ryzyka UE.

 

Więcej: LINK