Konsultacje społeczne Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Od 20 września 2013 r. do 25 października 2013 r. trwały konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Miały one na celu zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach PO PW 2014-2020.

PO PW 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których finansowane będą zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez koncentrację działań programu na:
•    wsparciu w obszarze innowacyjności i B+R,
•    wsparciu konkurencyjności przedsiębiorstw w szczególności w obszarze internacjonalizacji,
•    wsparciu w zakresie poprawy efektywności układów transportowych miast wojewódzkich
i ich obszarów funkcjonalnych,
•    wsparciu w zakresie zwiększenia spójności wewnętrznej makroregionu.

Podstawę wyboru obszarów objętych wsparciem stanowi zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, wpisująca się w najważniejsze uwarunkowania krajowe i europejskie. Cele i zakres Programu są jednocześnie odpowiedzią na wybrane wyzwania rozwojowe nakreślone w projekcie Umowy Partnerstwa (UP) w odniesieniu do pięciu województw makroregionu.

Głównymi beneficjentami Programu będą: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A.
Więcej: LINK