Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Ważne

Opublikowano 03/04/2018

Konstytucja Biznesu

30 kwietnia br. Konstytucja Biznesu weszła w życie

 To najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Jest to pakiet 5 ustaw stanowiących kontynuację poprzednich rządowych propozycji (np. pakiet #100zmianDlaFirm). Wśród przyjętych rozwiązań znalazły się Prawo przedsiębiorców, Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:

Najważniejsze zapisy obejmują:

 • ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców i organów, stanowiących wytyczne dla organów administracji i stawiających granice ich ingerencji w wolność działalności gospodarczej,
 • zmianę relacji przedsiębiorca – administracja w kierunku bardziej przyjaznej i partnerskiej, poprzez wprowadzenie m.in. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów, jak również kluczowej zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”,
 • wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (w przypadkach działalności na mniejszą skalę nie powstaje obowiązek rejestracji działalności),
 • wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności),
 • wydawanie przez organy administracji napisanych prostym językiem „objaśnień prawnych” wyjaśniających skomplikowane przepisy w zakresie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego stosowania tych przepisów,
 • ochronę przedsiębiorcy przed negatywnymi konsekwencjami, jeśli jego działania były zgodne
  z dotychczasową praktyką stosowania przepisów przez organ administracji.

Prawo przedsiębiorców zakłada poprawę relacji na linii przedsiębiorca – administracja, która ma stać się bardziej przyjazna i partnerska. Ma się to stać między innymi za sprawą zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”.  Przepisy zakładają również wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowanej, „ulgi na start” czyli zwolnienia przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo organy administracji będą wydawać objaśnienia prawne, które w bardziej przystępny sposób opiszą skomplikowane przepisy z zakresu działalności gospodarczej i ich praktycznego zastosowania.

Związek Rzemiosła Polskiego już na etapie przygotowania projektu zgłosił kilka uwag dotyczących m.in. wprowadzenia pojęcia działalności nierejestrowanej, co w konsekwencji oznacza, że dla pewnej grupy podmiotów nie przewiduje się żadnego monitorowania rozmiarów ich działalność. W konsekwencji spowoduje to zwolnienie takich podmiotów np. z: opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wielu biurokratycznych obowiązków, którymi obarczeni są wszyscy przedsiębiorcy (także i ci którzy prowadzą działalność w bardzo małych rozmiarach), jak prowadzenie ewidencji podatkowych, składanie deklaracji, ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, czy raportowanie w formie plików JPK.

W opinii ZRP złym rozwiązaniem jest też wprowadzenie ulgi na start, ponieważ w systemie ubezpieczeń jest już dwuletnia ulga w opłatach i nie ma powodu, żeby wprowadzać kolejne. Poza tym nowy zapis może stworzyć nierówne warunki w prowadzeniu działalności. Nieuzasadnione ulgi zaburzają również zasady równej konkurencji między przedsiębiorcami działającymi w bardzo podobnych warunkach ekonomicznych.

RZECZNIK MŚP

Kompetencje Rzecznika to m.in:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców,
 • występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
 • wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji,
 • występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów,
 • zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie do nich,
 • wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi,
 • zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa i interesy przedsiębiorców.

Funkcja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców została powołana przede wszystkim aby stać na straży i ochrony praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. Do jego zadań będzie należało opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, wnioskowanie o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji czy wnioskowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Jako reprezentant przedsiębiorców podejmie stałą współpracę z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi.

Już w momencie pojawienia się pomysłu stworzenia funkcji Rzecznika MŚP Związek Rzemiosła Polskiego wyrażał wątpliwości, co do ryzyka powielania kompetencji przypisanych Rzecznikowi z podstawowymi zadaniami statutowymi realizowanymi przez organizacje samorządu gospodarczego przedsiębiorców. Dodatkowo nie wiadomo, jaki będzie podział kompetencji z powołanym już wcześniej Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

CEIDG I PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY

Najważniejsze modyfikacje:

 • umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury,
 • wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia,
 • zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

Wśród przyjętych zmian dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pojawiło się m.in. dostępność w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury, zasada automatycznego wznowienia wykonywania działalności po upływie okresu zawieszenia, a także zniesienie limitu czasowego, na który przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą.

Popierając ten wniosek Związek Rzemiosła Polskiego postulował o rozważenie zastosowania tego rozwiązania w odniesieniu do pozostałych grup przedsiębiorców osób fizycznych, w ten sposób aby informacja CEIDG zawierała dane o kwalifikacjach, uprawnieniach przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w określonej branży. Mogłyby to być informacje, np. o nadanych tytułach zawodowych poczynając od magistra, inżyniera do mistrza i technika w danym zawodzie oraz o dodatkowych uprawnieniach wymaganych w zawodach regulowanych, jak. np. uprawnienia budowlane.

Rolą utworzonego Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) jest niesienie przedsiębiorcy pomocy w załatwianiu spraw urzędowych. Za pomocą SMS lub e-mail, PIP przypomni przedsiębiorcy o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.

DLA INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

W pakiecie Konstytucji Biznesu znalazła się nowa ustawa dotycząca zasad udziału przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce. Do tej pory regulacje te były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne.

KIEDY PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE

Wszystkie najważniejsze kwestie zawarte w Konstytucji Biznesu, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, wchodzą w życie 30 kwietnia 2018 roku.

1 lipca 2018 r.w życie wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną. 1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS.

 

 

 

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018