Kongres Przedsiębiorczości o projekcie ustawy o pozwach zbiorowych

Projekt ustawy o pozwach zbiorowych jest szkodliwy dla gospodarki i może skutkować utratą miejsc pracy stwierdził Kongres Przedsiębiorczości na posiedzeniu 21.10.2009.

Luki prawne, jakie Kongres dostrzegł w ustawie mogą być w przyszłości wykorzystywane na niekorzyść zarówno pozwanych, jak i pozywających.
Doświadczenie innych krajów, które wprowadziły ten system pokazują, że postępowania tego typu głównie wszczynane są przeciwko małym i średnim przedsiębiorstwom – prowadząc często do ich bankructwa – i mogą być również wykorzystywane jako czarny PR.

Kongres postuluje za wprowadzeniem ograniczenie zakresu przedmiotowego i przeznaczenie pozwów zbiorowych jedynie dla roszczeń konsumenckich, oraz zwiększenie grupy wnoszącej pozew z 10, do co najmniej 40 osób.

Zdaniem Kongresu Przedsiębiorczości niezbędne jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji nad potrzebą wprowadzenia tego typu regulacji w polskim systemie prawnym oraz alternatywnymi metodami rozwiązań prawnych, które mogłyby zostać wprowadzone lub zmodyfikowane w celu zapewnienia realizacji tych celów.