Komunikat z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach procedury rozeznania rynku

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt. „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) w ramach procedury rozeznania rynku, przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 20 grudnia 2017 r., które dotyczyło przygotowania i obsługi technicznej panelu konsultacyjnego na stronie Związku Rzemiosła Polskiego: www.zrp.pl. Do dnia 29 grudnia br. wpłynęło 5 ofert.

 

Pełna treść komunikatu: