Komunikat o wynikach postępowania konkurencynego na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”, (umowa dotacji nr POWR.02.16.00-IP.06-00-008/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2017 r., które dotyczyło  oferty na stanowisko eksperta merytorycznego w projekcie.

W terminie do 27 października 2017 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi formalne i została skierowana do oceny merytorycznej.

Pełna treść komunikatu: