Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 16 marca 2018 r., które dotyczyło 
 
udostępnienia sali szkoleniowej dla maksymalnie 35 osób na dwa dni, zapewnienia 3 przerw kawowych, 2 obiadów i 1 kolacji dla maksymalnie 35 osób oraz noclegu dla maksymalnie 35 osób w okresie od 18.04 do 19.04.2018 roku w woj. kujawsko-pomorskim w Bydgoszczy.
 

Treść komunikatu: