Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 05 marca 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  – ocena wprowadzonych zmian prawnych”.
 
W terminie do 16 marca 2018 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęły trzy oferty, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma JGBS Biernat & Partners Spółka Komandytowo-Akcyjna, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa. 
 

Pełna treść komunikatu: