Komitet Monitorujący POWER

W Płocku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), w trakcie którego przyjęto dodatkowe założenia Rocznych Planów Działania na 2018 r. w ramach poszczególnych osi priorytetowych Programu.

W przyjętych uchwałach określających kryteria wyboru projektów, znalazły się najważniejsze założenia dla kolejnych kluczowych przedsięwzięć przewidzianych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W obszarze wsparcia przedsiębiorstw są to m.in. założenia umożliwiające realizację Akademii menadżera MŚP.
Celem zaplanowanych działań ma być poprawa wiedzy i kompetencji kadry menadżerskiej oraz pracowników MMSP w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi. Na realizację wsparcia przeznaczono 58 mln zł. Z ramienia Związku Rzemiosła Polskiego w spotkaniu uczestniczył Norbert Pruszanowsk, dyrektor zespołu funduszy unijnych..
Więcej: LINK