Komisja Europejska przygotowała „Pakiet zatrudnieniowy dla młodych”

 Minął rok od ogłoszenia Komunikatu KE „Inicjatywa: Szanse dla młodzieży”, który zaowocował szeroką zmianą podejścia środowisk edukacyjnych do kształcenia w miejscu pracy, zwłaszcza w formie przemiennej. Zmiana ta widoczna jest chociażby w ustaleniach zespołu ds. zatrudniania młodzieży (powołanego w gronie europejskich partnerów społecznych) oraz w decyzji rządu hiszpańskiego o systemowym wdrożeniu kształcenia dualnego.

System kształcenia przemiennego jest także jednym z filarów przygotowanego właśnie w KE „Pakietu zatrudnieniowego dla młodych” (Pakiet został ogłoszony wczoraj (tj. w dniu 5 grudnia:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes). Podstawowym dokumentem Pakietu jest Komunikat KE „Moving youth into employment” COM(2012)727 informujący o gwarancjach zatrudnienia, jakości staży. Strony 13-15 dokumentu wręcz zachęcają do tworzenia sojuszy na rzecz kształcenia młodocianych (European alliance for apprenticeship). Ważnym priorytetem staje się również mobilność młodzieży. Dokument (w wersji angielskiej, niemieckiej i francuskiej) dostępny jest pod adresem:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1731&furtherNews=yes.
 
Ogłoszony wczoraj Komunikat Komisji może być ważnym argumentem w dalszych rozmowach nad zachowaniem silnej pozycji rzemiosła w polskim systemie edukacji zawodowej.