Jest już Rejestr Należności Publicznoprawnych

Przypominamy, że 13 czerwca 2018 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP).  W rejestrze będzie można sprawdzić dane m.in. osób fizycznych i prawnych, które zalegają z zapłatą należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, dla których wierzycielami są naczelnicy urzędów skarbowych albo jednostki samorządu terytorialnego.  Chodzi o należności wraz z odsetkami niezapłacone w terminie w kwocie co najmniej 5.000 zł.

W rejestrze będą dostępne dane: osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobą prawną, oraz nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Przed wprowadzeniem do RNP danych, wierzyciel ma obowiązek doręczenia podmiotowi zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze (tylko w przypadku należności powyżej czterokrotności kosztów upomnienia – obecnie jest to 46,40 zł). Ujawnienie w RNP będzie mogło nastąpić dopiero po upływie 30 dni od dnia doręczenia takiego zawiadomienia. W tym czasie podmiot ma możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości co do jej istnienia, wysokości lub wymagalności bądź wniesienia sprzeciwu.

Dane z RNP będą udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu oraz zobowiązanym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie) po zalogowaniu się.

.Więcej: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rejestr-naleznosci-publicznoprawnych-rnp?redirect=https%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_