Informacja o wdrażaniu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Minister Edukacji Narodowej, Anna Zalewska na ostatnim posiedzeniu .Rady Ministrów przedstawiła informację o wdrażaniu ustawy z 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest  jednym z narzędzi koordynacji polityki państwa w zakresie uczenia się przez całe życie, stanowiącego odpowiedź na potrzeby współczesnej gospodarki opartej na wiedzy. – Wszystkie resorty są zaangażowane w zadania związane z włączaniem kwalifikacji do ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji rynkowych – powiedziała A. Zalewska.
 
W opinii minister edukacji działania związane z włączaniem kwalifikacji rynkowych do ZSK są niezwykle ważne ze względu na troskę o jakość kwalifikacji nadawanych poza szkołami i uczelniami. Na rynku funkcjonuje obecnie bardzo wiele dyplomów i certyfikatów, ale tylko niektóre z nich potwierdzają realne umiejętności. W systemie przewidziano mechanizmy, które mają stać na straży jakości procesu potwierdzania umiejętności. 
 
Rada Ministrów podejmuje działania nakierowane na przyspieszenie włączania kwalifikacji do ZSK. W resortach procedowanych jest ponad 40 wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych, przygotowywany jest również przegląd kwalifikacji uregulowanych przepisami prawa. Uprawnione ustawowo podmioty przygotowują do zgłoszenia kolejne projekty kwalifikacji. Przynajmniej 40 kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego powinno wejść do ZSK przed końcem 2018 r.
 

P.S.

Polska Rama Kwalifikacji  jest jednym z ważniejszych narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Związek Rzemiosła Polskiego od początku jest zaangażowany w działania związane z budową  Krajowych Ram Kwalifikacji. Celem  naszej aktywności było dopilnowanie,  aby  tytuł czeladnik i mistrz w tym systemie zafunkcjonował.  I tak się stało.  Ujęcie tych dokumentów w ramach kwalifikacyjnych ma ogromne znaczenie zważywszy, że obecnie kilka milionów osób, posługuje się na rynku pracy świadectwem czeladniczym czy dyplomem mistrzowskim.  Ma to także znaczenie z uwagi na fakt, że zarówno w kraju jak i za granicą, mamy szereg rodzajów prac, których wykonywanie możliwe jest wyłącznie na podstawie posiadania odpowiednich kwalifikacji. Ważne jest, aby  polski mistrz, który pracuje w innym kraju miał prawo do wykonywania takich prac, jakie są przypisane dla osoby z kwalifikacją obowiązującą w danym  kraju.

 

Link do wypowiedzi  eksperta ZRP Jolanty Kosakowskiej na youtube, dot. udziału  ZRP  w budoie krajowych ram kwalifikacji zawodowych  z kwietnia 2017 r. LINK