Informacja na temat opłat za egzaminy w 2018 roku

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów. 

 

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

 

W 2018 roku podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 739,51 zł. W związku z tym stawki opłat za egzaminy stosując zasady zaokrąglania, wynoszą: egzamin mistrzowski – 1 422 zł, egzamin czeladniczy – 711 zł oraz egzamin sprawdzający – 237 zł. 

 

Więcej: LINK