Gwarancja de minimis dla mikro i małych firm

Rozpoczyna się rządowy program wspierania najmniejszych firm. Gwarancja de minimis dla przedsiębiorstw z sektora mikro i MŚP, którzy w ocenie banku udzielającego kredytu posiadają zdolność jego spłaty wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową. Gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a kredytów obrotowych udzielać będą banki, które podpisały umowę z bankiem gwarantem.

Gwarancja jest udzielana maksymalnie na 27 miesięcy i nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60 proc. kwoty kredytu. Gwarancja nie obejmuje odsetek i innych kosztów związanych z kredytem obrotowym i jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystane na zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi, na opłatę podatków i składek ZUS oraz innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzona działalnością.

Więcej: LINK