Dziennik Gazeta Prawna: Łatwiejsza i tańsza księgowość dla mikrofirm

Jeśli projektowane przez Ministerstwo Finansów zmiany w przepisach o prowadzeniu rachunkowości przez firmy wejdą w życia już wkrótce mikrofirmy będą mogły uprościć prowadzenie ksiąg rachunkowych – informuje „DGP”.

Propozycja MF wynika z  możliwości, jakie daje państwom UE nowa dyrektywa rachunkowa, która weszła w życie 19 lipca. Propozycje uproszczeń pojawiły się w opublikowanym właśnie projekcie zmian w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Aby skorzystać z nowych możliwości, konieczna będzie zgoda organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe (np. zwyczajnego zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.).

Takie ułatwienia to między innymi:
– możliwość sporządzanie skróconego sprawozdania finansowego obejmującego podstawowe informacje (bilans z informacjami uzupełniającymi i rachunek zysków i strat) – określone w załączniku nr 4, który będzie dodany do ustawy o rachunkowości;
– brak konieczności stosowania do wyceny aktywów i pasywów wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia;
– stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców itd., które nie prowadzą działalności gospodarczej, będą zwolnione ze stosowania przepisów (rozdziałów 6 i 7 ustawy) dotyczących skonsolidowanych sprawozdań, badania i publikacji dokumentów w KRS.

Zmiany będzie można zastosować po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji, a skorzystają na nich m.in.
– spółki handlowe, które w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie, nie przekroczyły dwóch z następujących progów: sumy bilansowej o wartości 350 tys. euro (tj. 1 486 380 zł – kurs przeliczenia jest stały 4,2468 zł za euro), przychodów netto w wysokości 700 tys. euro (2 972 760 zł) i średniego zatrudnienia w roku obrotowym – 10 osób;
– stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawiciele przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.
– osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto nie przekroczyły w poprzednim roku 2 mln euro (obowiązek prowadzenia ksiąg istnieje przy przychodach wynoszących co najmniej równowartość 1,2 mln euro).

Więcej: gazetaprawna.pl
29.07.2013
Agnieszka Pokojska