Działanie 1.4 w 2016 r. Trwa nabór do konkursu

Można jeszcze aplikować o wsparcie w ramach ogłoszonego  w maju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”.

W ramach Etapu II działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania.
Koszty kwalifikowalne obejmują:
– koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
– koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
•    nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości;
•    nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają określone warunki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.
Więcej: LINK