Dyrektywy o niebieskiej karcie i migracji zarobkowych. Otwarte konsultacje

Komisja Europejska  ogłosiła publiczne konsultacje dotyczące stosowania dyrektywy 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji(tzw. dyrektywy o niebieskiej karcie) – informuje ministerstwo pracy.

 Dyrektywa ma zachęcić do podejmowania pracy na terytorium UE przez wysokiej klasy specjalistów z państw trzecich, co jest szczególnie ważne dla rozwoju gospodarczego w warunkach globalnej konkurencji. Polska także wdrożyła tę dyrektywę wprowadzając zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 i n. ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).

W konsultacjach mogą wziąć wszystkie zainteresowane podmioty: pracodawcy, migranci, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe etc.   Konsultacje będą trwały do 21 sierpnia.
 Więcej: LINK