Dualne kształcenie zawodowe tematem I Forum Szkół Rzemiosła

Realizując zadania partnera społecznego, wpisujące się w program działania Rady Dialogu Społecznego na 2018 r. w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego, zaprosiliśmy Państwa, jako praktyków w obszarze edukacji zawodowej do wspólnej debaty na temat współpracy pracodawców ze szkołami – powiedział prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski, wiceprzewodniczący RDS, otwierając I Forum Szkół Rzemiosła.
 
Zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko ukierunkowywania  publicznej debaty na temat kształcenia kadr dla gospodarki, głównie na przemysł. Tymczasem mikro i małe firmy również potrzebują dobrze przygotowanych  kadr, znających i tradycyjne techniki pracy, ale też i te, oparte o najnowsze rozwiązania technologiczne. Przekonany jestem, że szkoły branżowe są przyszłością również dla naszych firm. My, jako rzemiosło już te szkoły tworzymy, oferując młodzieży u progu rewolucji przemysłowej 4.0, atrakcyjne ścieżki kształcenia – podkreślił prezes ZRP.
 
Zapowiedział też utworzenie Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła. Celem jej działania będzie ocena funkcjonowania rozwiązań przypisanych kształceniu zawodowemu oraz prezentowanie opinii i wniosków, które przyczynia się do optymalizacji  potrzeb i możliwości szkół oraz pracodawców. 
 
Z uwagi na odbywające się, w tym samym czasie posiedzenie Sejmu, w spotkaniu nie mogła uczestniczyć minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Elżbieta Rafalska. Do uczestników Forum skierowała list, w którym podkreśliła znaczący dorobek i doświadczenie Związku Rzemiosła Polskiego w kształceniu uczniów różnych zawodów i branż.  A także elastyczne i konstruktywne reagowanie na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje także Państwa-pełna poczucia odpowiedzialności za poziom edukacji zawodowej i rozwój szkół zawodowych-współpraca ze szkolnictwem. Środowisko skutecznie rozprawia się z mitem, że wykształcenie zawodowe jest czymś gorszym niż ogólne – napisała  E.Rafalska.
 
Wyraziła nadzieję, że debata podjęta podczas Forum, obejmująca szereg zagadnień, istotnych z perspektywy funkcjonowania kształcenia zawodowego w obecnym systemie edukacji, przyniesie wymierne korzyści.
Przesłanie w podobnym duchu skierował do uczestników  Forum Główny Inspektor Pracy., Wiesław Łyszczek. „Zorganizowanie Forum pokazuje, ze ZRP świadomie reaguje na zachodzace zmiany, czy potrzeby polskiej gospodarki i trafnie odczytuje długofalowe trendy na rynku pracy”- czytamy w liście.- Wierzę głęboko, ze prezkazywane podczas edukacji zawodowej wiedza i umiejętności dotyczące zawodu, jak i organicacji bezpiecznej pracy, staną się kompetencjami, które będą towarzyszyć młodym rzemieślnikom w całym dorosłym zyciu zawodowym – napisał.
 
Dzisiejsza firma rzemieslnicza, to doskonały fachowiec i wykwalifikowana kadra zarządzający firma w sposób nowoczesny, nie odbiegający od czołówki europejskiej – powiedział Zbigniew Marchwiak. Rzemieslnicy mają świadomość, ze rozwój firm oparty na wiedzy stanowi główny warunek poprawy innowacyjności i konkurencyjności. Rzemiosło jest nie tylko stałym, ale tez aktywnym uczestnikiem kształcenia zawodowego. -Nie pretendujemy do wyłączności, ale chcemy obiektywnego uznania i wsparcia w działaniach, które są zapisane w regulacjach prawnych. Niestety w naszych odczuciach jesteśmy marginalizowani w ogólnej ocenie zaangazowania pracodawców w partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego-dodał.
 
 
Podczas  debaty, w gronie praktyków, przedstawicieli administracji rządowej, instytucji związanych z kształceniem zawodowym, dyrektorów szkół rzemieślniczych i pracodawców  rozmawiano o problemach szkół niepublicznych a uprawnieniami szkół publicznych,  o zmianach w systemie oświaty zawodowej autorstwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. W proponowanych rozwiązaniach programowych kładzie się szczególny nacisk na  praktyczne nauczanie młodych, które powinno odbywać się tylko w warsztatach rzeczywistych, u przedsiębiorcy. Sporo miejsca poświęcono tematowi doradztwa zawodowego, które powinno zaistnieć w każdej szkole.  Z zainteresowaniem uczestników Forum spotkała się prezentacja dotycząca finansowania zadań oświatowych w kontekście finansów i podstawy rozliczania wydatków szkoły niepublicznej. 
 
W ożywionej dyskusji z sali padały ciekawe propozycje, związane z wykazaniem efektywności kształcenia zawodowego w rzemiośle.  Organy zarządzające szkołami oraz pracodawcy zasugerowalii przeprowadzenie badań statystycznych, w których konieczne jest wskazanie, jaki procent  absolwentów szkół rzemieślniczych pozostaje bez pracy. Środowisko nie godzi się z publicznie udostępnianymi informacjami, o problemach ze znalezieniem pracy przez młodych ludzi uczących się zawodu. Podkreślali, że zjawisko to występuje głównie wśród absolwentów szkół zawodowych, odbywających praktyki w przyszkolnych pracowniach. Natomiast problemu z zatrudnieniem nie mają uczący się zawodu u rzemieślnika. Uczestnicy skarżyli się na nierówne traktowanie szkół niepublicznych względem szkół publicznych.Domagali sie przywrócenia równowagi.
 
Frekwencja oraz zagorzała dyskusja pokazały, że takie debaty są potrzebne. Konkluzją I Forum była zapowiedź cyklicznych spotkań Forum Szkół Rzemiosła.
 
Prezentacja:Zarządzanie w szkole niepublicznej: LINK
Prezentacja:Finansowanie zadań oświatowych: LINK
Prezentacja:Doradztwo zawodowe: LINK
Zdjęcia: LINK