Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych-dofinansowanie projektów

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Wsparcie można otrzymać na projekty dotyczące aktywizacji zawodowej.


W ramach konkursu można się starać o dofinansowanie na następujące typy projektów:
•    rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).
•    rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy.
•    promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
•    wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 10 grudnia 2012 roku do 10 stycznia 2013 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.


Szczegółowe informacje w załączniku