Aktywizacja młodych za 53 mln zł

Ministerstwo pracy informuje o dwóch projektach: „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” , rozpoczętych przez Ochotnicze Hufce Pracy. Oba projekty potrwają do 31 sierpnia 2018 roku i realizowane będą na terenie całego kraju. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 52 829 683,28 zł.

Na realizację projektu nieodpłatne wsparcie otrzyma 2800 osób, w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn w wieku 18 – 24 lat. Programy skierowane są do osób spełniających łącznie trzy warunki:
•    nie pracują – są bezrobotne lub bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy,
•    nie kształcą się – nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
•    nie szkolą się – nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.
 Więcej: LINK