22 edycja Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców

Zatory płatnicze oraz zaległe i utracone zobowiązania stanowią ważne miejsce w życiu gospodarczym przedsiębiorstw. BIG InforMonitor we współpracy ze Związkiem Banków Polskich prowadzi cykliczną obserwację tego zjawiska od listopada 2007 roku.

Badanie, które jest podstawą Raportu, zrealizowane zostało metodą CATI tj. w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo na losowo dobranej próbie 390 firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania.

Z raportu wynika, że ponad 72 proc. ankietowanych uważa, że spowolnienie gospodarcze ma negatywny wpływ na ich wyniki finansowe. Jedynie 2proc. jest zdania, że spowolnienie pozytywnie wpłynęło na ich wyniki. Obecna sytuacja ma znaczący wpływ na wydatki firm związane z rozwojem.

Więcej informacji: LINK