10 najbardziej uciążliwych dla MŚP aktów prawnych – wyniki konsultacji

Komisja Europejska opublikowała wyniki konsultacji, w ramach których przedsiębiorcy wskazywali 10 najbardziej uciążliwych dla ich działalności aktów prawnych Unii Europejskiej. Odpowiedzi przesłało 779 przedsiębiorców i  154 organizacje reprezentujące interesy sektora MŚP, w tym Związek Rzemiosła Polskiego.

W 2011 roku Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie „Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla MŚP – Dostosowanie przepisów UE do potrzeb mikroprzedsiębiorstw” (COM (2011) 803 final). W sprawozdaniu tym stwierdzono między innymi, że KE chce opracować wykaz 10 aktów prawnych nakładających największe obciążenia na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Komisja zapowiedziała także, że do aktów tych zostaną wprowadzone odpowiednie do celu i dostosowane do potrzeb zmiany.

Aby zidentyfikować takie akty prawne, Komisja Europejska 28 września 2012 roku ogłosiła otwarte konsultacje „Które 10 aktów prawnych UE jest najbardziej uciążliwych dla MŚP?” (tzw. TOP10). Konsultacje kierowano do indywidualnych przedsiębiorców z sektora MŚP oraz organizacji reprezentujących ich interesy.

W Raporcie z konsultacji, zgodnie z zapowiedziami KE zawarła także listę aktów prawnych UE najbardziej uciążliwych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Oto pierwsze dziesięć z nich:

1. Wspólny system podatku od wartości dodanej – dyrektywa Rady 2006/112/WE,
2. Ochrona danych – dyrektywa 95/46/WE (zmiany zaproponowane w COM/2012/11 final),
3. Ogólne bezpieczeństwo produktów – dyrektywa 2001/95/WE,
4. Środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy – dyrektywy Rady 89/391/EWG,
5. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług – dyrektywa 96/71/WE,
6. Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – dyrektywa 2004/18/WE (zmiany zaproponowane w COM/2011/896 final),
7. Uznawanie kwalifikacji zawodowych – dyrektywa 2005/36/WE (zmiany zaproponowane w COM(2011)883),
8. Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 (zmiany zaproponowane w COM/2011/451),
9. Zwrot podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim – dyrektywa Rady 2008/9/WE,
10. Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów (REACH) – rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Więcej informacji w załączniku